Гродненщина - вчера и сегодня

Июнь / JUNE / CZERWIEC

31.10.2017.
Международный день защиты детей.jpg
1 июня
Международный день защиты детей (г. Гродно, районные центры Гродненской области)
День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
Контактные телефоны: +375 15 272 04 83, + 375 15 272 04 02 94 (отдел образования, спорта и туризма горисполкома, время работы 8.00 – 17.00, пн.-пт.)
June 1
International Children's Day (Grodno)
Children's Day is not only a happy holiday for the children, it is also a reminder to the society about the need to protect the rights of the child, so that all children grow up happy, learn, do their favorite things and in the future become wonderful parents and citizens of their country.
Contact phone: +375 15 272 04 83, + 375 15 272 04 02 94 (Department of Education, Sports and Tourism of the City Executive Committee, 8.00 – 17.00)
1 czerwca
Międzynarodowy Dzień Dziecka (m.Grodno)
Dzień Dziecka to nie tylko szczęśliwe święto dla samych dzieci, ale również przypomnienie społeczności o potrzebie ochrony praw dziecka, aby wszystkie dzieci dorastały szczęśliwie, uczyły się, i w przyszłości stali się wspaniałymi rodzicami i obywatelami swojego kraju.
Telefon kontaktowy: +375 15 272 04 83, + 375 15 272 04 02 94
***
Летний концерт-бал у Элизы Ожешко.jpg
1 июня
Летний концерт-бал у Элизы Ожешко (г. Гродно, дом-музей Э.Ожешко)
Широкие кринолиновые платья у дам и элегантные строгие фраки у мужчин, размеренный ритм полонеза и быстрые вальсы — уже традиционно в июне у домика Элизы Ожешко можно совершить своеобразное путешествие во времени. Гродненцы и гости города смогут посетить бал у Элизы Ожешко, где их ждут звучание живой инструментальной музыки и романсов, салонные игры, фотосъемки, а также танцы разных народов – вальс, мазурка, гопак…
Тел.: 8 (0152) 73 81 05
June 1
Summer concert-ball at Eliza Ozheshko (Grodno, the house-museum of E. Ozheshko)
Ladies in wide crinoline dresses and men in elegant strict dress coats, a measured rhythm of the polonaise and fast waltzes - traditionally in June one can make a kind of a journey in time at the house of Eliza Ozheshko. Grodno residents and guests of the city will be able to visit the ball at Eliza Ozheshko, where they are waited by the sound of live instrumental music and romances, salon games, photography, as well as dances of different peoples - waltz, mazurka, gopak ...
Contact phone: + 375 152 73 81 05
1 czerwca
Letni concert-bal  u  Elizy Ożeszkowej (m.Grodno, dom-muzeum E. Ożeszkowej)
Szerokie sukienki dla pań i eleganckie stroje dla mężczyzn, mierzony rytm polonezu i szybkich walców - już w czerwcu obok domu Elizy Ożeszkowej można dokonać podróży w czasie. Mieszkańcy Grodna i goście miasta będą mogli odwiedzić bal u Elizy Ożeszkowej, gdzie na nich czeka dźwięk muzyki instrumentalnej i romansów, gier salonowych, fotografii, a także tańców różnych narodowości - walca, mazurki, hopaku ...
Telefon kontaktowy: + 375 152 73 81 05
***
Международная конференция с национальными меньшинствами 2.JPG
1 июня
Международная конференция «Роль межнационального диалога в становлении и развитии общества» (г. Гродно, ГУК «Гродненская областная научная библиотека им. Е.Ф.Карского» )
Беларусь является многонациональным государством. На Гродненщине проживают представители 30 национальностей. Во время конференции в научных докладах и сообщениях будут обсуждены вопросы межнациональных отношений не только внутри страны, но и за ее пределами, роли государства в создании условий для мирного сосуществования многонационального общества. Также будут представлены интересные сведения о нравах и обычаях, культурных традициях представителей различных народов, проживающих в Гродненской области.
Тел.: 8 (0152)73 81 05, 72 34 55
June 1
International Conference “The Role of Interethnic Dialogue in the Formation and Development of Society” (Grodno, State Institution of Culture “Grodno Regional Scientific Library named after E.F. Karsky”)
Belarus is a multinational state. Representatives of 30 nationalities live in Grodno region. During the conference, issues of interethnic relations not only inside the country, but also beyond its borders, the role of state in creating conditions for the peaceful coexistence of a multinational society will be discussed in scientific reports. Also, interesting information about customs, cultural traditions of representatives of various peoples living in the Grodno region will be presented.
Contact phone: + 375 152 73 81 05, + 375 15 272 34 55
1 czerwca
Międzynarodowa konferencja "Rola międzyetnicznego dialogu w formacji i rozwoju społeczności" (m.Grodno), GUK "Regionalna Biblioteka Naukowa m.Grodna im. E.F Karskogo")
Białoruś jest państwem wielonarodowym. Na grodzieńszczyznie mieszkają przedstawiciele 30 narodowości. Podczas konferencji w raportach naukowych będą omawiane kwestie stosunków międzyetnicznych nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, rolę państwa w tworzeniu warunków do pokojowego współistnienia społeczeństwa wielonarodowego.
Przedstawione zostaną również interesujące informacje o zwyczajach kulturowych, tradycjach kulturalnych przedstawicieli różnych narodów mieszkających w regionie grodzieńskim.
Telefon kontaktowy: + 375 152 73 81 05, + 375 15 272 34 55
***
IMG_9592.jpg
1 июня
Районный праздник Детства (сквер посёлка Большая Берестовица)
1 июня состоится районный праздник Детства. В программе праздника: развлекательно-концертная программа, работа спортивных и игровых площадок, выставки изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и детская дискотека
Тел. 8 (01511) 2 20 03 с 8.00 - 13.00 часов, 14.00 - 17.00 часов (в рабочие дни)
http://berest-ide.by
1 June
The district celebration of Childhood ( Berestovitsa)
On 1 June, there will be a district celebration of Childhood. In the program of the festival: entertainment-concert, sport and playgrounds, exhibitions of arts and crafts, workshops and a kids ' disco.
Tel.+3751511-2-20-03 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 hours (on working days) http://berest-ide.by
1 czerwca
Powiatowe święto Dzieciństwa (Wielka Bżostowicа)
1 czerwca odbędzie się powiatowe święto Dzieciństwa. W programie uroczystości: rozrywkowa program koncertu, praca sportowych i placów zabaw, wystawy wyrobów rzemiosła, kreatywności, warsztaty i dyskoteka
Tel.+3751511-2-20-03 od 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 (w dni robocze)
http://berest-ide.by
***
a3d7f340fe55b01521e0d635d8afa301.jpg
1-2 июня
XII Республиканский фестиваль национальных культур (г. Гродно, пл. Советская, пл. Ленина, ул. Советская)
Республиканский фестиваль национальных культур проводится один раз в два года. Тема нынешнего фестиваля - «Народные забавы». Традиционное шествие, которое по праву считается визитной карточкой фестиваля, будет включать элементы народного ярмарочного гуляния (цирк, балаган).   Гостей и участников ждут не только традиционные стилизованные подворья, но и фейерверки,  выставка национальных игрушек, механическая диорама, двухдневная квест-игра, этно-вечеринка с участием белорусских ди-джеев, выступление звезд эстрады и многое другое.
Контактные телефоны: + 375 152 72 06 94 (отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома, время работы 8.00 – 17.00, пн.-пт.), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (ГУ «Гродненский городской центр культуры», время работы 8.30 – 17.30, пн.-пт.).
June 1-2
XII Republican Festival of National Cultures (Grodno)
The national festival of national cultures is held once in two years. The theme of this festival is "People's Fun". The traditional procession, which is considered to be the visiting card of the festival, will include elements of folk fair (circus, carnival booth). Guests and participants are expected not only by traditional stylized farmsteads, but also by fireworks, an exhibition of national toys, a mechanical diorama, a two-day quest game, an ethno-party with the participation of Belarusian DJs, performance of pop stars and others.
Location: Sovietskaya Sq., Lenin Sq., Sovietskaya st.
Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, 8.00 – 17.00), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (State Institution “Grodno City Cultural Center”, 8.30 – 17.30)
1-2 czerwca
XII Republikański Festiwal Kultur Narodowych (m.Grodno)
Republikański Festiwal kultur narodowych odbywa się raz na dwa lata. Tematem festiwalu jest "Zabawy Ludowe". Tradycyjna procesja, która jest słusznie uważana za wizytówkę festiwalu będzie zawierać elementy jarmarku, festiwalu ludowego (cyrku).
Gości i uczestników czekają nie tylko tradycyjne stylizowane dworki, ale również fajerwerki, wystawa zabawek krajowych, dioramy mechaniczne, dwudniowa quest gra, etno-party z udziałem białoruskich DJ-ów, występy gwiazd muzyki estradowej i wiele innego.
Miejsce przeprowadzania: pl. Sowietskij, pl. Lenina, ul.Sowieckaja
Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94
***
Фестиваль танца Танцевальная круговерть (аг.Вертелишки).jpg
2 июня
Фестиваль танца «Танцевальная круговерть» (Гродненский район, аг. Вертелишки)
В этот день агрогородок Вертелишки станет танцевальной столицей, где свое мастерство владения различными техниками танца покажут участники хореографических коллективов из разных уголков нашей области и города Минска.
В программе фестиваля: шествие танцевальных коллективов-участников, выступление коллективов, мастер-классы профессиональных хореографов, брифинг для руководителей хореографических коллективов, концерт, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства, работа детских аттракционов, выездной торговли.
Кульминацией танцевального праздника станет дискотека под открытым небом.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39
www.grodnokult.by
June 2
Dance Festival «Dance Circle» (Grodno region, the agro-town of Vertelishki)
On this day the agro-town of Vertelishki will become a dance capital, where the participants of the dance groups from different corners of our region and the city of Minsk will show their skills in mastering various techniques of dance.
In the program of the festival: action of dance groups-participants, performance of groups, master-classes of professional choreographers, briefing for heads of choreographic groups, concert, exhibition-fair of arts and crafts, work of children's attractions, visiting trade.
The culmination of the dance holiday will be an outdoor disco.
Tel .: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
www.grodnokult.by
2 czerwca
Festiwal tańca "Taneczny wir" (Rejon Grodzieński, ag. Wierteliszki)
W ten dzień аgromiasteczko Wierteliszki stanie się stolicą tańca, gdzie swoje umiejętności posiadania różnymi technikami tańca pokażą uczestnicy choreograficznych zespołów z różnych zakątków naszego regionu i miasta Mińska.
W programie festiwalu: parada zespołów tanecznych, występy artystyczne, warsztaty profesjonalnych choreografów, briefing kierowników zespołów choreograficznych, koncert, wystawa-kiermasz wyrobów rzemiosła artystycznego, plac zabaw, rozrywka dla dzieci, placówka handlowa.
Kulminacją tanecznego święta będzie dyskoteka pod niebem.
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
www.grodnokult.by
***
брейк-данс в Лиде.jpg
2 июня
Открытый региональный фестиваль-конкурс по брейк-дансу «LIDA-STYLE» (г. Лида)
Фестиваль объединяет единомышленников и сплачивает вокруг себя лучших исполнителей брейк-данса. Его идейные вдохновители – креативные молодые люди – любители брейк-данса, девиз которых – «Танцуй всегда и везде! Не можешь – тогда хотя бы попробуй!». Попробовать свои силы сможет любой – от 6 лет и старше в номинациях «mеn battle» и «girl battle».
В программе для всех желающих мастер-классы от лучших представителей танцевальной брейк-данс культуры.
Тел.: 8 (0154) 52 67 47
June 2
Open regional breakdance festival-contest "LIDA-STYLE" (Lida city, state institution " Palace of Culture" Y. Kupala Street, 1)
The festival unites like-minded people and the best performers of breakdance. Its ideological inspirers are creative young people and lovers of breakdance, whose motto is "Dance always and everywhere! If you cannot then at least try! ". Everyone can try dancing - from 6 years old and upwards in the categories "men battle" and "girl battle".
The program includes master classes from the best breakdancers  for all visitors.
http://lida-palace.do.am/
Tel .: 8 (0154) 52 67 47, 52 86 91 (from 9:00 to 18:00 pm)
2 czerwca
Otwarty regionalny festiwal-konkurs break-tańca "LIDA-STYLE" (Lida, panstwowy zakład "Pałac kultury miasta Lida", ul. J. Kupały, 1)
Festiwal łączy ludzi o podobnych poglądach i zbliża wokół siebie najlepszych wykonawców break-dance. Jego entuzjaści – kreatywni młodzi ludzie – miłośnicy break-dance’a, motto których -"Tańcz zawsze i wszędzie! Nie możesz – to przynajmniej spróbuj!". Do konkursu startować może każdy chętny - od 6 lat i wyżej w kategoriach "mеn battle" i "girl battle".
W programie dla wszystkich chętnych warsztaty z udziałem najlepszych przedstawicieli tanecznej kultury break- dance’a.
http://lida-palace.do.am/
Tel.: 8 (0154) 52 67 47, 52 86 91 ( od 9.00 do 18.00)
***
Спартакиада Гродненской области Папа мама я спортивная семья.jpg
2 июня
Спартакиада Гродненской области «Папа, мама, я – спортивная семья» (г. Лида)
Каждый год во время школьных каникул дружные спортивные семьи выходят на старт, чтобы поучаствовать в различных видах эстафет, плавании, стрельбе, а также интеллектуальных конкурсах. Цели таких мероприятий всегда неизменны: формирование здорового образа жизни, воспитание физической культурой, нравственная сплоченность семьи, развитие спортивных и двигательных навыков у детей и взрослых. В соревнованиях участвуют родители и дети 6-8, 9-11, 12-14 лет.
Тел.: 8 (0152) 77 26 00
June 2
Sport games of the Grodno region "Dad, Mom, I'm a sporty Family" (Lida)
Every year during school holidays, united sporty families come to participate in various kinds of relays, swimming, shooting, as well as intellectual competitions. The goals of such events are always permanent: promotion of  healthy lifestyle, physical education,  uniting a family, the development of sports and children and adults’ motor skills. The competition involves parents and children aged 6-8, 9-11, 12-14.
Tel: 8 (0152) 77 26 00
2 czerwca
Sportakiada obwodu Grodzieńskigo "Tata, mama, ja – sportowa rodzina (Lida)
Każdego roku podczas wakacji szkolnych rodziny, uwielbiające sport, wychodzą na start, aby wziąć udział w różnego rodzaju sztafetach, pływaniu, strzelaniu, a także w konkursach intelektualnych. Cele takich przedsięwzięć są zawsze niezmienne: kształtowanie zdrowego stylu życia, wychowania, kultury fizycznej, moralna jedność rodziny, rozwój sportowej i ruchowej wprawy u dzieci i dorosłych. W zawodach biorą udział rodzice i dzieci w wieku 6-8, 9-11, 12-14 lat.
Telefon: 8 (0152) 77 26 00
***
Праздник сыра Веселый сыровар.png
3 июня
Праздник сыра «Веселый сыровар» (Новогрудский район, г.п. Любча)
В программе: кулинарное шоу «Все вкусы мира – в кусочке сыра», конкурс «Сырное достижение», выставка-продажа разнообразных сортов сыра и других молочных продуктов, выступление коллективов народного творчества. ОАО «Молочная компания «Новогрудские Дары» представит продукцию собственного производства. Местные кулинары-любители принесут на праздник сыры домашнего приготовления.
Тел.: 8 (01597) 7 11 39
June 3
Cheese holiday “Merry cheesemaker” (Novogrudok district, village lyubcha, Solobutina Square)
There are a culinary show "All tastes of the world are in the piece of cheese" contest "Cheese achievement," exhibition and sale of different varieties of cheese and other dairy products, the performance of folk art groups in this project . JSC "Dairy company "Novogrudskie Dary" will present goods of its own production. Local amateur cooks will bring homemade cheese to the holiday.
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy DCCand FC ", tel: 8(01597)60-250, http://nov-centr.of.by Novik V. N.-Director Lyubcha  House of culture,
tel. 8(01597)71139
3 czerwca
Święto Sera "Wesoły serowar" (rejon nowogródzki,.Lubcza, pl. Sołobutina)
Program prezentuje przedstawienie „Wszystkie smaki świata - w kawałku sera,” konkurs „Serowe osiągnięcia”, wystawa i sprzedaż różnych rodzajów serów i innych produktów mlecznych, wystąpienia zespołów folklorystycznych. OJSC "Firma mleczarska" Nowogródzkie Dary "zaprezentuje własną produkcję. Miejscowi specjaliści kulinarni przyniosą domowe sery .
Informacje kontaktowe: Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
Nowik W.N-dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubczy,
tel. 8 (01597) 71139
http://nov-centr.of.by
***
Районный конкурс ручной косьбы Звініць каса - жыве вёска.png
9 июня
Районный конкурс ручной косьбы «Звініць каса - жыве вёска» (Лидский район, аг. Гончары)
Ранним июньским утром на лугу возле деревни Гончары Лидского района начинается конкурс косцов. В нем принимают участие косцы из различных хозяйств Лидского района.
Традиционными элементами программы районного конкурса является обряд благословения косцов на работу, обряд заточки косы с проведением мастер-классов, концертная программа с участием народных коллективов района и приглашенных гостей.
Тел.: 8 (0154) 52 04 92
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
June 9
District contest of hand mowing "Zvіnіts kasa - zhive veska" (Lida district, Gonchary village, the branch "Gonchar House of Culture", state institution "Lida regional center of culture and folk art", Pobeda St., 37a.)
One early June morning in the meadow near  Gonchary village, Lida district, begins a contest of mowers. Mowers from various farms of the Lida region  take part.
The traditional shows of the district competition are a ceremony of grass-cutters blessing before work, a ceremony of hand mowers sharpening with giving  master classes, a concert of the local folk bands and invited guest bands.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Tel .: 8 (0154) 52 04 92, 59 22 59 (from 10:00 to 19:00)
9 czerwca
Rejonowy konkurs ręcznego koszenia "Brzmi kosa, żyje wieś" (Rejon lidzki, agr. Gonczary, oddział "Dom kultury Gonczary",  zakład państwowy "Lidzkie rejonowe centrum kultury i sztuki ludowej", ul. Pobiedy, 37a.)
Wczesnym czerwcowym rankiem na łące w pobliżu wsi Gonczary Lidzkiego rejonu rozpoczyna się konkurs kosiarzy. Biorą w nim udział kosiarze z różnych gospodarstw lidzkiego rejonu.
Tradycyjnymi elementami programu powiatowego konkursu jest obrzęd błogosławieństwa kosiarzy do pracy, obrzęd ostrzenia kosy z przeprowadzeniem warsztatów, program koncertu z udziałem zespołów ludowych rejonu i zaproszonych gości.
https://rmcnt-lida.jimdo.com/
Tel.: 8 (0154) 52 04 92, 59 22 59 ( od 10.00 do 19.00)
***
Праздник Липнишковские сенокосы.png
9 июня
Праздник «Липнишковские сенокосы» (аг. Липнишки,  Ивьевский район)
В программе праздника: конкурс по ручному сенокошению «Косец-2017», позволяющий вспомнить навыки дедов и прадедов, весело и интересно провести свободное время.
Во время праздника состоятся концерты коллективов любительского творчества, конкурс-дефиле «Доўгая каса – дзявочая краса» и сюжетно-игровая программа «Вясковыя забавы».
Самые умелые смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы Травницы, плетению венков и традиционным видам ремесел.
Для гостей будут работать выставки народного творчества, сувенирной продукции, аттракционы, фейс-арт.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74
June, 9
Mowing Contest “Lipniszkovskie sianokosy” (village Lipnishki, Ive District)
A competition among the  District citizens in mowing skills (pace, quality, width).
Теl.8(01595)66490
9  czerwca  
Swięto- konkurs "Lipniszkovskie sianokosy" (w.Lipniszki, Powiat Iwiejski)
Program festiwalu: konkurs ręcznego koszenia „kosiarz - 2017”, który pozwoli przypomnieć umiejętności dziadów i prodziadów. Wesoło i ciekawie spędzić wolny czas.
Podczas uroczystości odbędą się koncerty zespolów amatorskich, konkurs- pokaz „Dougaja kasa- dziawoczaja krasa”, program „Wioskowe zabawy”
Najbardziej zdolni będą mogli wziąć udział w warsztatach po tworzeniu lalki zielarza, plecieniu wianków i w tradycyjnych kierunkach rzemiosieł.
Dla gości odbędą się wystawy sztuki ludowej, pamiątek, atrakcje, face-art.
(wieś Lipnishki, rejon Іwiejskiego)
Теl. 8 (01595) 6 64 90
***
Детский творческий форум Летний калейдоскоп талантов или веселые каникулы.png
9 июня
Детский творческий форум «Летний калейдоскоп талантов, или Веселые каникулы», конкурс детского эстрадного творчества «Новогрудские звездочки!» (г. Новогрудок)
Цель творческого форума – организация досуга детей и подростков во время летних каникул, поддержка, популяризация творчества молодых исполнителей, выявление новых ярких и талантливых исполнителей.
В «Город детства» приглашаются талантливые и целеустремленные мальчишки и девчонки со всего Новогрудского района, которые занимаются в детских коллективах любительского творчества различного направления на протяжении всего года, идут к намеченным целям, творчески воплощают свои идеи и верят в себя. Ведь в рамках форума проходит районный смотр-конкурс детских коллективов любительского творчества Новогрудского района.
Тел.: 8 (01597) 6 02 50
http://nov-centr.of.by
June 9
Children's creative forum "Summer kaleidoscope of talent or a fun vacation" contest of children's pop creativity "Novogrudok stars!" (Novogrudok, City Park)
The aim of this creative forum is leisure time organization of children and teenagers during the summer holidays, support, promotion of creativity of young artists, revealing new bright and talented performers.
Talented and dedicated boys and girls are invited to “City of Childhood” from  Novogrudok district, who are engaged in children's collectives of Amateur art and have objectives and creatively translate their ideas and believe in themselves. After all, the forum held regional review competition of children's amateur art groups of Novogrudok district.
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy DCCand FC ", tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Gaiba I. A. – the head of Department of methodical work, tel: (01597)60-200
9 czerwca
Dziecięce twórcze Forum „Letni kalejdoskop talentów lub wesołe wakacje” konkurs dziecięcej twórczości estradowej„Gwiazdki Nowogródzkie” (Nowogródek, park miejski)
Celem forum artystycznego jest organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji, wsparcie, i reklama twórczości młodych artystów, odnajdywanie nowych twórczych i utalentowanych wykonawców.
Do „Miasto dzieciństwa” zaprosza się utalentowanych i zmotywowanych chłopców i dziewcząt z całego rejonu nowogródzkiego, którzy są zaangażowani w dziecięcych amatorskich twórczych zespołach w różnych kierunkach przez cały rok, dążą do swoich celów kreatywnie realizując swoje pomysły i są pewni siebie. Przecież w ramach forum odbywa się przegląd rejonowy - konkurs zespołów dzieci twórczości amatorskiej rejonu nowogródzkiego.
Informacje kontaktowe: : Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
Gajba IA - szef Wydziału Pracy Metodycznej, tel. 8 (01597) 60-200
***
Играй гармонь.jpg
10 июня
Праздник «Играй, гармонь!»  (Вороновский район, аг. Трокели)
В конкурсе «Играй, гармонь!» принимают участие солисты-гармонисты, гармонисты, выступающие в ансамблях с частушечниками, плясунами, исполнителями на других народных инструментах, а также мастера-любители, играющие на различных видах гармони. Возраст участников не ограничен.
По итогам выступления определяется победитель – «Лучший гармонист». Конкурсанты исполняют традиционные музыкальные произведения, частушки, композиции современных авторов.
Тел.: 8 (01594) 7 83 46, 2 24 05
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by.
June 10
Holiday "Play, accordion!" (Voronovsky District, Ag. Trokeli, 1 May Street, 88)
Soloists-harmonists, accordionists performing in ensembles with chastushkas, dancers, performers on other folk instruments, as well as amateur masters playing in various kinds of harmonies take part in the contest "Play, Harmon!" The age of the participants is not limited.
As a result of the performance, the winner is determined - "The Best Harmonist". Contestants perform traditional musical works, ditties, compositions of contemporary authors.
http: //www.voronovo.grodno-rеgion.by.
Tel: 8 (01594) 7 83 46 (from 10.00 to 20.00), 2 24 05 (from 8.30 to 17.30)
10 czerwca
Święto "Graj, akkordeon!" (rejon Woronowski agm. Trokiele, ul. 1 Maja, 88)
W konkursie "Graj, akkordeon!" biorą udział soliści-harmoniści, harmoniści, występujące w zespołach tańcorami, wykonawcami na innych instrumentach ludowych, a także mistrze, grające na różnych rodzajach akordeonu. Wiek uczestników nie jest ograniczony.
Na podstawie wyników występu, a zwycięzca – "Najlepszy harmonista". Uczestnicy wykonują tradycyjne utwory muzyczne, przyśpiewki, utwory współczesnych autorów.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Telefon: 8 (01594) 7 83 46 (od 10.00 do 20.00), 2 24 05 (od 8.30 do 17.30)
***
Праздник Одельский фест.png
13 июня
Праздник «Одельский фест» (Гродненский район, аг. Одельск)
Ежегодно 13 июня в агрогородке Одельск празднуют фест святого Антония.
«Одельский фест» занимает значимое место в культурно-исторической жизни аг. Одельск. Мероприятие начинается литургией в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии, после чего празднование продолжается на стадионе ГУО «Одельская средняя школа», где организованы выступления коллективов любительского творчества Гродненского района, артистов белорусской эстрады, дегустация блюд одельской традиционной кухни, выставка-ярмарка изделий народного творчества, игровые программы, беспроигрышная лотерея, праздничная дискотека, работа выездной торговли и детских аттракционов.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
www.grodnokult.by
June 13
Holiday «Feast of the agro- town Odelsk» (Grodno district, the agro- town Odelsk)
Every year on June 13, in the agro-town Odelsk, the feast of St. Anthony is celebrated.
«Feast of the agro- town Odelsk» occupies a significant place in the cultural and historical life of agro- town Odelsk. The event begins with a liturgy in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, after which the celebration continues at the stadium of the Secondary School of Odelsk, where the performances of the amateur creative groups of the Grodno region, the artists of the Belarusian stage, the tasting of the dishes of the Odelsk traditional cuisine, the fair of folk art products, programs, a win-win lottery, a festive disco, work of itinerant trade and children's attractions.
Tel: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00).
www.grodnokult.by
13 czerwca
Święto " Odelski fest" (Rejon Grodzieński, ag. Odelsk)
Co roku 13 czerwca w аgromiasteczku Odelsk świętują fest świętego Antoniego.
"Odelski fest" zajmuje znaczące miejsce w kulturowo-historycznуm życiu ag. Odelsk. Impreza rozpoczyna się liturgią w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Рanny, po czym uroczystość trwa na stadionie GUO" Odelskа szkoła średnia", gdzie organizowane są występy zespołów amatorskiej twórczości Grodzieńskiego rejonu, artystów białoruskiej estrady, degustacja potraw оdelskiеj tradycyjnej kuchni, wystawa-kiermasz wyrobów sztuki ludowej, gry, programy rozrywkowe, loteria, świąteczna dyskoteka, praca w placówce handlu i rozrywki dla dzieci.
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00).
www.grodnokult.by
***
2f12c4732fae759bf14b1769fcfcc638.jpg
16 июня
Праздник мороженого (Гродненский район, аг. Путришки)
В программе мероприятия: дегустация различных сортов мороженого ОАО «Молочный Мир», познавательная игра «Любимое лакомство почемучек», работа площадки детского творчества и анимации, концерты коллективов любительского творчества клубных учреждений Гродненского района и артистов белорусской эстрады, шоу мыльных пузырей, крио-шоу, файер-шоу, танцевально-развлекательная программа «Эскимо веселья», выездная торговля, детские аттракционы.
www.grodnokult.by
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
 June 16
Ice Cream Holiday (Grodno region, Putryshki)
The program of the event includes: tasting various types of ice cream from the open joint-stock company «Molochny Mir» (milk world), cognitive game «Favorite Delicacy of the Paws», work of a children's art and animation site, concerts of amateur creativity clubs of the Grodno region and artists of the Belarusian stage, soap bubbles, cryo- fire-show, dance and entertainment program «Eskimo fun», outbound trade, children's attractions.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
16 czerwca
Święto lodów (Rejon Grodzieński, ag. Putryszki)
W programie imprezy: degustacja różnych odmian lodów OSA "Mleczny świat", gra "Ulubiony przysmak ciekawskich", praca placuwki twórczości dla dzieci i animacje, koncerty zespołów amatorskiej twórczości ośrodków kultury Grodzieńskiego rejonu i artystów białoruskiej estrady, pokaz bąbeli mydlanych, krio-show, fajer-show taneczno-rozrywkowy program "Eskimo zabawy", handel wyjazdowy, atrakcje dla dzieci.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00)
***
Светско-духовный фестиваль Приграничный звон.png
16 июня
Праздник молока (Гродненский район, аг. Луцковляны)
В программе мероприятия: чествование лучших операторов машинного доения, животноводов, зоотехников СПК им. Деньщикова,  работа творческих кулинарных мастерских, где можно попробовать сыр и масло, приготовленные вручную по фирменным рецептам на основе натуральных ингредиентов, дегустация продукции ОАО «Молочный Мир», концертные программы профессиональных коллективов и коллективов любительского творчества, фотовыставка, выставка изделий декоративно-прикладного творчества отдела этнографии, фольклора и ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра, работа игровой площадки, детских аттракционов, выездной торговли.
Завершит насыщенный событиями, яркими впечатлениями праздник в агрогородке Луцковляны молодежная дискотека.
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39.
www.grodnokult.by
June 16
Holiday of milk (Grodno region, the agro- town  Lutskovlyany)
In the program of the event: the honoring of the best operators of machine milking, cattle breeders, livestock specialists of the agricultural production cooperative name of Denshchikova, the work of creative culinary workshops, where you can taste cheese and butter, cooked by hand according to special recipes on the basis of natural ingredients, tasting the products of open joint-stock company «Molochny Mir» (Milk world), concert programs of professional collectives and groups of amateur creativity, photo exhibition, exhibition of arts and crafts ethnography, folklore and crafts of the Grodno regional cultural and information center, the work of a playground, children's attractions, itinerant trade.
The youth disco will finish the event rich in events, bright impressions in the agro-town of Lutskovlyany.
Tel .: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 – 18.00).
www.grodnokult.by
16 czerwca
Święto mleka (Rejon Grodzieński, ag. Łuckowlany)
W programie imprezy: uczczenie najlepszych operatorów doju maszynowego, hodowców, zootechników kołchozu im. Dzenszczykowа, praca kreatywnych warsztatach kulinarnych, gdzie można spróbować ser i masło, przygotowywane ręcznie za pomocą oryginalnych receptur, na bazie naturalnych składników, degustacja produktów OAO "Mleczny świat", programy koncertowe profesjonalnych zespołów i zespołów ludowych, wystawa fotografii, wystawa i sprzedaż wyrobów mistrzów sztuki ludowej, działu etnografii, folkloru i rzemiosła kulturalno-informacyjnego centrum rejonu Grodzieńskiego, plac zabaw, rozrywka dla dzieci, placówka handlowa.
Zakończy wakacje nasycona wydarzeniami, żywymi wrażeniami w agromisteczku Łuckowlany młodzieżowa dyskoteka.
Tel: 8(0152) 72 35 41, 72 07 39 (08.00 - 18.00).
www.grodnokult.by
***
101771036b309664ba58073c8ac7072f.jpg
16 июня
Праздник Косарей (Дятловский район, аг. Вензовец)
В программе праздника: конкурс профессионального мастерства «Косарь-2018»; «Сельская веселая эстафета» — соревнование среди команд района; концертная программа артистов Дятловского района; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества; выставка-продажа Вензовецкого лесничества; этнографическая выставка.
Тел.: 8 (01563) 3 16 40
http://ckdyatlovo.by/
16 June
The Holiday of Mowers  (Venzovets, Dyatlovo region)
In the program of the holiday: professional skill contest “The Mower – 2018”; “Rural cheerful relay race” – a competition among the teams of the region; a concert program of Dyatlovo region’s artists; exhibition-sale of decorative and applied arts; exhibition-sale of the Venzovets Forestry; ethnographic exhibition.
Tel.: 8 (01563) 3 16 40, 8 (01563) 2 21 71(from with 10:00 -17:00)
http://ckdyatlovo.by/
16 czerwca   
Święto Kosiarza (rejon Dziatłowski, agromiasteczko Wienzowiec)
Program świąteczny: konkurs rzemiosła zawodowego „Kosiarz – 2018”; wesoła sztafeta wiejska – współzawodnictwo wśród zespołów rejonowych; program koncertowy artystów rejona Dziatłowskiego; wystawa-sprzedaż wyrobów twórczości dekoracyjno-stosowanej; wystawa-sprzedaż leśnictwa wienzowieckiego; wystawa etnograficzna.
Тел.: 8 (01563) 3 16 40, 8 (01563) 2 21 71(od 10:00 -17:00)
http://ckdyatlovo.by/
***
fff03b7374cf19ad18ba1c87d2844fdd.jpg
22 июня
День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (митинг)
Возложение цветов и венков к Вечному огню в городском парке им. Ж.-Э. Жилибера от лица руководства города и области.
Тел.: 8 (0152) 72 06 94, 68 20 20
June 22
Day of national memory of victims of the Great Patriotic War (meeting)
Laying flowers and wreaths to the eternal fire in the city park named after Zh.-E. Zhiliber on behalf of the leadership of the city and the region.
Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, 8.00 – 17.00), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (State Institution “Grodno City Cultural Center”, 8.30 – 17.30).
22 czerwca
Dzień pamięci narodowej ofiar Wielkiej Wojny Światowej
Składanie kwiatów i wieńców do wiecznego ognia w parku miejskim im. Zh.E. Zhilybera w imieniu kierownictwa miasta i regionu.
Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94
***
Фестиваль молодежных субкультур Молодежная волна.JPG
23 июня
Фестиваль молодежных субкультур «Молодежная волна» (г. Лида, Лидский замок)
«Молодежная волна» – замечательное событие, объединяющее молодежь в творческих, спортивных и образовательных программах.  Главный акцент – обучение и объединение через тренинги, мастер-классы, форсайт-сессии, спортивные, танцевальные и песенные турниры.
Особый колорит придает выбранное место проведения – территория вокруг Лидского замка и замковый двор. Это позволяет оригинально демонстрировать различные виды молодежных субкультур в сочетании с другими видами и жанрами: театральный перформанс, свето-лазерное шоу, фестиваль красок, флеш-моб, квест-игры.
Тел.: 8 (0154) 52 67 47
http://lida-palace.do.am/
June 23
Festival of Youth Subcultures "Youth Wave" (Lida, the state institution "Lida Palace of Culture," Y. Kupala Street, 1, the venue - at the Lida Castle)
"Youth Wave" is a remarkable event that unites young people with the help of creative, sport and educational activities. The main point is  education and uniting through training, master classes, foresight sessions, sports, dancing and singing contests.
The special thing about the festival  is a chosen venue - the area around the Lida Castle and the castle courtyard. This location allows to display different kinds of youth subcultures in combination with other types and genres: a theatrical performance, a light-laser show, a festival of colors, a flash mob, quest games.
http://lida-palace.do.am/
Tel .: 8 (0154) 52 67 47, 52 86 91 (from 9:00 to 18:00 pm)
23 czerwca
Festiwal subkultur młodzieżowych "Młodzieżowa fala" (Lida, Panstwowy zakład "Pałac kultury miasta Lida", ul. J. Kupały, 1, miejsce – zamek lidzki.)
"Młodzieżowa fala" – wspaniała impreza, która łączy młodzież w twórczych, sportowych i edukacyjnych programach. Główny akcent – szkolenie i łączenie poprzez treningi, warsztaty, foresight-sesje, sportowe, taneczne i przecież turnieje.
Wyjątkowy smak nadaje wybrane miejsce – teren wokół zamku lidzkiego i dziedziniec zamkowy. Pozwala to oryginalnie zaprezentować różne rodzaje subkultur młodzieżowych w połączeniu z innymi rodzajami i gatunkami: performance teatralne, laserowe show, festiwal kolorów, flash-mob, quest-gry.
http://lida-palace.do.am/
Tel.: 8 (0154) 52 67 47, 52 86 91 ( od 9.00 do 18.00)
***
Фестиваль молодых талантов Мы молодые!.jpg
23 июня
Фестиваль молодых талантов «Мы – молодые!» (г. Ивье, набережная озера)
В программе фестиваля: концертная программа, работа спортивных и игровых площадок, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, конкурс мотодвижения «Ивьевский байкер», «Забег на шпильках», любительский турнир по силовому экстриму «Железный человек-2018», фестиваль красок «Холи», запуск воздушных шаров.
Тел.: 8 (01595) 2 13 74
June, 23
Young talents festival "We are young!".(Iv’ye)
The program of the festival: a concert program, contest of graffiti artists, the
work of sports and playgrounds, exhibitions of arts and crafts.
Tel. 8 (01595) 22107
23 czerwca
Festiwal młodych talentów "Jesteśmy młodzi!" (miasto Ivye, nabrzeże jeziora)
Na gości  czeka: program koncertowy, plac sportowy i placówka zabaw, wystawa sztuki i rzemiosła, konkurs bajkierski „Iwiejski bajkier ”, „Wyścig na obcasach”, amatorski turniej na moc ekstremalną „Iron Man - 2018” festiwal kolorów „Holi”.
Тел.: 8 (01595) 2 21 07
***
676c0473eb03b2411a25237a35c29c37.jpg
23 июня
Праздник «Рыбалка у графа Хрептовича» (Новогрудский район, аг. Щорсы)
Агрогородок Щорсы - бывшее имение Графа Хрептовича. «Рыбалка у графа Хрептовича» — это конкурс рыбаков, гастрономический тур, мастер-классы, уха «по-щорсовски».
Тел.: 8 (01597) 9 95 49
http://nov-centr.of.by
June 23
Festival "Fishing in Earl Hreptovich’s place "
(Novogrudok district, Shchorsy, lakes)
Agro town Schorsy is the former estate of  Earl Khreptovich. "Fishing in Earl Khreptovich place" consists of the contest of fishermen, gastronomic tour, master classes, fish soup in Shchorsy style.
Contact information: Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy DCCand FC ", tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
Mirantsova G. L. – Director Shchorsy lHC-CTC, тел. 8(01597)99549
23 czerwca
Święto "Wędkowanie w hrabstwie Chreptowiczów" (Nowogródzki rejon,.Szczorsy, jeziora)
Agrotmiasteczko Szczorsy jest dawną posiadłością hr. Chreptowicza. "Wędkowanie w hrabstwie Chreptowicza" to konkurs rybaków, wycieczka gastronomiczna, warsztaty, Zupa rybna po szczrsowski".
Informacje kontaktowe: : Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej, tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
Miranzova GL-dyrektor Szczorsowski SDK-CTT, tel. 8 (01597) 99549
***
3fc46314c7c68a1367e7ae4c8e6fd5e2.jpg
23 июня
Районный фестиваль фольклора «Вяртанне да вытокаў» (Гродненский район, аг. Квасовка)
В программе: работа традиционных белорусских подворий; мастер-класс по народным ремеслам; выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества; конкурс региональной кухни и ремесел «Чароўная скарбніца»; фольклорные программы коллективов любительского творчества Гродненского района и приглашенных коллективов; конкурс фольклорного творчества «Адвечная спадчына».
www.grodnokult.by
Тел.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39
June 23
The regional folklore festival «Back to the roots» (Grodno region, Kvasovka)
 In the program: the work of traditional Belarusian courtyards; master class on folk crafts; exhibition-fair of decorative and applied art products; competition of regional cuisine and crafts; folklore programs of groups of amateur creativity of the Grodno region and invited collectives; competition of folklore creativity.
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39
23 czerwca
Rejonowy festiwal folkloru "Powrót do korzeni" (Rejon Grodzieński, ag. Кwasówkа)
W programie: praca tradycyjnych białoruskich podworków; warsztaty z ludowych rzemiosieł; kiermasz wyrobów dekoracyjnych; konkurs kuchni regionalnej i rzemiosła "Magiczny skarb"; programy folklorystyczne zespołów amatorskiej twórczości Grodzieńskiego rejonu i zaproszonych zespołów; konkurs twórczości ludowej "Odwieczne dziedzictwo".
www.grodnokult.by
Tel.: 8 (0152) 72 35 41, 72 07 39
***
Ежегодный областной открытый фестиваль джазовой музыки GRODNO JAZZ.jpg
23-24 июня
Областной  фестиваль джазовой музыки «GRODNO JAZZ» (г. Гродно, открытая площадка у стен Нового замка)
Фестиваль джазовой музыки «Grodno Jazz» — праздник для любителей джаза и одна из визитных карточек города Гродно. В последние выходные июня волна джаза традиционно нахлынет на Гродно и наполнит романтикой своего звучания стены Нового замка. В фестивале участвуют исполнители и коллективы из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Тел.: 8 (0152) 33 70 02
June 23-24
Regional festival of jazz music «GRODNO JAZZ» (Grodno)
The festival of jazz music «Grodno Jazz» is a holiday for jazz lovers and visiting card of Grodno. In the last weekend of June, a wave of jazz traditionally rushes to Grodno and will fill the walls of the New Castle with the romance of its sound. Performers and bands from Belarus and countries of near and far abroad participate in the festival.
Location: open area at the walls of the New Castle
Contact phone: + 375 15 233 70 02 (State Institution of Culture “Grodno Regional Philharmonic Society”)
23-24 czerwca
Regionalny Festiwal Muzyki Jazzowej "GRODNO JAZZ" (m.Grodno) Festiwal muzyki jazzowej "Grodno Jazz" to święto miłośników jazzu i jedna z wizytówek miasta Grodna. W ostatni weekend czerwca fala jazzu tradycyjnie sprowadza się do Grodna i wypełnia romantycznym brzmieniem ściany Nowego Zamku. W festiwalu uczestniczą wykonawcy i zespoły z Białorusi i krajów zagranicznych.
Miejsce przeprowadzania: otwarty plac u ścian Nowego zamku.
Telefon kontaktowy: + 375 15 233 70 02
***
IV фестиваль кавер-бэндов SOUND LIVE.png
24 июня
IV фестиваль кавер-бэндов «SOUND LIVE» (г. Волковыск, площадка по ул. К.Маркса)
Фестиваль проводится с целью популяризация современного вокально-инструментального искусства. Проводится на открытой площадке в рамках празднования Дня молодежи. Принимают участие музыкальные группы и кавер-бэнды.
В программе: концертные выступления коллективов-участников, выступление хедлайнера фестиваля, работа развлекательных площадок, аттракционов.
Тел.: 8 (01512) 4 57 10, 4 48 90
https://vgdk.by/
June 24
IV Festival of Cover-bands «SOUND LIVE» (city of Volkovysk, site on K. Marx street)
The festival is held to popularize contemporary vocal and instrumental art. ItisheldintheopenareaaspartofthecelebrationofYouthDay. Therearemusicalgroupsandcoverbands.
In the program: concert performances of collectives-participants, performance of the headliner of the festival, work of entertainment grounds, attractions and shopping facilities.
 https://vgdk.by/.
Tel .: 8 (01512) 4-57-10, 4-48-90 (8.30 - 17.30)
24 czerwca
IV festiwal cover-bandów « SOUND LIVE»(m. Wołkowysk, plac przy ul. K. Marksa)
Festiwal jest przeprowadzany w celu popularyzacja współczesnej sztuki wokalno-instrumentalnej. Odbywa się na otwartym placu w ramach obchodów Dnia młodzieży. Biorą w nim udział grupy muzyczne i cover-bandy.
W programie: występy koncertowe zespołów-uczestników, wystąpienie chedlajnera festiwalu,  działalność placówek rozrywkowych, atrakcje i praca obiektów handlowych.
https://vgdk.by/
tel.: +375 (1512) 4-57-10, 4-48-90 (8.30 - 17.30)
***
Праздник Планета молодых.jpg
24 июня
Праздник «Планета молодых» (Вороновский район, аг. Жирмуны)
Праздник включает в себя: многочисленные конкурсы; выступление молодых исполнителей не только Вороновского района, но и приглашенных артистов соседних районов Гродненской области; работа молодежных площадок, с привлечением участников движения БРСМ; спортивные состязания; выставки-продажи работ мастеров отдела ремесел и молодых мастеров любительского творчества. На мероприятие приглашаются звезды белорусской эстрады.
Тел.: 8 (01594) 7 11 05, 2 24 05
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by.
June 24
Holiday "Planet of the Young" (Voronovsky District, Agr. Zhirmuny, Sovetskaya St., 43b)
The holiday includes: numerous competitions; performance of young performers not only of Voronovsky district, but also of invited artists of neighboring districts of the Grodno region; work of youth sites, with the participation of the BRSM participants; sports; exhibitions and sales of works by masters of the department of crafts and young masters of amateur creativity. At the event the stars of the Belarusian stage are invited.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by.
Tel: 8 (01594) 7 11 05 (from 10 am to 8 pm), 2 24 05 (from 8.30 to 17.30)
24 czerwca
Święto "Planeta młodych" (rejon Woronowski agm. żyrmuny, ul. Sowiecka, 43б)
Święto zawiera: liczne konkursy; występ młodych artystów nie tylko Woronowskiego kraju, ale i zaproszonych artystów sąsiednich rejonów obwodu Grodzieńskiego; praca młodzieżowych boisk, z udziałem uczestników ruchu BRSM; sportowe; wystawa i sprzedaż prac twórców działu rzemiosła i młodych mistrzów amatorskiej twórczości. Na imprezę zaproszeni są gwiazdy białoruskiej estrady.
http://www.voronovo.grodno-rеgion.by
Telefon: 8 (01594) 7 11 05 (w godzinach od 10.00 do 20.00), 2 24 05 (od 8.30 do 17.30)
***
мотошоу в Щучине.jpg
24 июня
Праздник «Торта-лета» (Щучинский район, аг. Рожанка)
Летом отмечается интересный и пока еще молодой праздник – Международный день торта (International Cake Day), посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Агрогородок Рожанка приглашает отпраздновать этот замечательный праздник вместе. Пройдет «Мотошоу», в рамках которого соберутся любители мототехники. Зрителей ожидают захватывающие соревнования между мотоциклистами и велосипедистами, конкурсы для зрителей, праздничный концерт и многое другое.
Тел.: 8 (01514) 2 80 33
June 24
Feast «Cake-summer» (Shchuchin district, Rozhanka agrotown)
In summer, an interesting and still young holiday is celebrated - International Cake Day, dedicated to friendship and peace between people, countries, peoples. Agrogorodok Rozhanka invites you to celebrate this wonderful holiday together. On June 24 Rozhanka agrotown hosts "Moto show" where motorcycles fans gather together. Audience expect an exciting competition between the motorcyclists and cyclists, contests for the audience, a concert and many more.
Tel. 8 (01514) 2 80 33
24 czerwca
Święto "Ciasta" (Rejon Szczuczyński, miasteczko Różanka)
Latem obchodzone jest dość ciekawe i póki co jeszcze młode święto – Międzynarodowy Dzień Ciasta (Torta), poświęcony przyjaźni i pokoju miedzy ludźmi, krajami, narodami. Miasteczko Różanka zaprasza wszystkich do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia. Wśród zaplanowanych atrakcji odbedzie się "Moto show", podczas którego zgromadzą się miłośnicy pojazdów mechanicznych. Także w tym dniu na widzów czekają ekscytujące zawody między motocyklistami a rowerzystami, różne konkursy, świąteczny koncert i wiele innych ciekawostek.
Tel .: 8 (01514) 2 80 33
***
Арт-представление под открытым небом.png
24 июня
Арт-представление под открытым небом «Вечер на Замке» (г. Новогрудок, чаша замка)
Праздник «Вечер на Замке», который проходит на Замковой горе, позволит всем участникам и гостям мероприятия окунуться в атмосферу культуры Средневековья. Впечатляющие танцы, завораживающая музыка, зрелищные выступления рыцарей, интересные арт-площадки – праздничный вечер никого не оставит равнодушным!  
В программе: театрализованное открытие, мастер-классы по бытовым танцам, торжественное «Посвящение в рыцари», уроки по стрельбе из лука и по владению мечом. Изюминка праздника – яркое огненно-пиротехническое шоу.
Тел.: 8 (01597) 6 02 50
http://nov-centr.of.by
June 24
Art performance under the open sky "Night castle" (Novogrudok, Cup castle)
Festival "Night Castle", which takes place on Castle hill, will allow all participants and guests to plunge into the atmosphere of medieval culture. Impressive dancing, amazing music, spectacular performances of knights, interesting art places will not leave anyone indifferent in the festival evening!
Dramatized opening, dance master class, ceremonial "Knights’ dedication”, archery and swordplay lessons are in the program. The highlight of the festival  is a bright fire-pyrotechnic show!
Contact information: Zhishko N. M.- the head of culture sector of the Department of ideological work, culture and youth affairs, phone: 8(01797)23309
Kovalskaya N. P. - Director SEC "Novogrudskiy LCCand FC ",
tel: 8(01597)60-250,
http://nov-centr.of.by
24 czerwca
Występ artystyczny na świeżym powietrzu "Wieczór na Zamku" (Nowogródek, kielich zamku)
Święto "Wieczór na Zamku", który odbywa się na Wzgórzu Zamkowym, pozwoli wszystkim uczestnikom i gościom zanurzyć się w atmosferze średniowiecznej kultury. Imponujące tańce, hipnotyzująca muzyka, spektakularne występy rycerzy, ciekawe sceny artystyczne - świąteczny wieczór nie pozostawi nikogo obojętnego!
Program obejmuje otwarcie teatralne, warsztaty codziennych tańców, uroczyste "Pasowanie na Rycerzy", lekcje łucznictwa i opanowania mieczem. Punktem kulminacyjnym wakacji jest malowniczy ognisty pokaz pirotechniczny!
Informacje kontaktowe: Zhishko NM - szef działu kultury w dziale pracy ideologicznej, kultury i młodzieży, tel. 8 (01797) 23309
: Kowalska N.P. Dyrektor rejonowego Centrum Kultury i Sztuki Ludowej,
tel. 8 (01597), 60-250,
http://nov-centr.of.by
***
e74a65930736253311c53dd0a230c024.JPG
24 июня

Открытый районный фестиваль польской культуры и быта «Эйсмантаўскі фэст» (Берестовицкий район, аг. Большие Эйсмонты)
В программе праздника: Святая месса «За единение народов!» в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии и святого Яна Непомука, выставка-продажа изделий мастеров народного творчества «Город мастеров», увлекательные мастер-классы от ремесленников, концертная программа с участием коллективов любительского творчества. Подворье «Заможны фальварак» пригласит всех желающих попробовать национальные польские блюда.
Тел.: 8 (01511) 2 20 03 с 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 (в рабочие дни)
http://berest-ide.by
June 24
Outdoor district festival of Polish culture and everyday life "Asmontaite fest" (agregado Ejsmanty)
On the last Sunday of June in agrodolce Ejsmanty will open district festival of Polish culture and everyday life "Asmontaite fest" which is held every year in the district. The festival promotes the preservation and strengthening of good-neighbourly relations that have roots in the deeds and thoughts of the older generation.
Tel.+3751511-2-20-03 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 hours (on working days) http://berest-ide.by
24 czerwca
Odkryty rejonowy festiwal kultury polskiej i życia "Эйсмонтовский фэст" (Ejsmonty)
W ostatnią niedzielę czerwca w Ejsmontah odbędzie się otwarty rejonowy festiwal kultury polskiej i życia "Эйсмонтовский фэст", który odbywa się w dzielnicy rocznie. Festiwal przyczynia się do zachowania i umocnienia stosunków dobrosąsiedzkich, mających korzenie w myśli i uczynku starszego pokolenia.
Tel.+3751511-2-20-03 od 8.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 (w dni robocze)
http://berest-ide.by
***
Скутер.jpg
24 июня
Праздник «SCOOTER DAY» (Зельвенский район, аг. Елка)
Конкурсанты предложат гостям фееричное действо. Развернется настоящая баталия ловкости, юмора, смекалки, мастерства.
Разнообразие номинаций сделает праздник запоминающимся. Приятным дополнением к конкурсу скутеристов станут концерт лучших коллективов района, выставка-продажа сувенирной продукции, дискотека.
Тел.: 8 (01564) 7 10 02
http://zcknt.zelva-kultura.by
24 June
Holiday "SCOOTER DAY"  (Elka, Zelvensky district)
The contestants will offer an exciting action. A real battle of adroitness, humor, wit, skill will be here.
A variety of nominations will make the holiday memorable. A pleasant addition to the contest of scooters will be a concert of the best collectives of the region, an exhibition-sale of souvenirs, a disco.
8 (01564) 71002, 8 (01564) 24531 (08.30-17.30)
http://zcknt.zelva-kultura.by
24 czerwca
Święto "SCOOTER DAY" (ag. Jełka, rejon Zelwieński)
Uczestnikom zaproponują feeryczne działania. Rozwinie się prawdziwa batalia zręczności, humoru, pomysłowości, umiejętności.
Różnorodność nominacji zrobi święto niezapomnianym. Przyjemnym dodatkiem do konkursu skuterystów staną koncert najlepszych zespołów rejonu, wystawa-sprzedaż pamiątek, dyskoteka.
8(01564)71002, 8(01564)24531 (08.30-17.30 g.)
http://zcknt.zelva-kultura.by
***
7-1129.jpg
25 июня
День молодежи (г. Щучин)
В программе праздника концерты лучших творческих молодежных коллективов и исполнители района различных жанров, игровые программы, награждение активистов молодежного движения, праздничная дискотека с участием известных ди-джеев.
Тел.: 8 (01514) 2 92 40
June 25
Youth Day (Shchuchin)
The program of the festival includes concerts of the best youth creative collectives and performers in various genres as well as game programs, rewarding youth activists and a festive disco with the participation of well-known DJs.
Tel. 8 (01514) 2 92 40
25 czerwca
Dzień Młodzieży (miasto Szczuczyn)
W programie obchodów święta koncerty najlepszych twórczych zespołów młodzieżowych i wykonawców rejonowych w różnych gatunkach sztuki scenicznej, zabawy, wręczenia odznaczeń aktywistom ruchu młodzieżowego, dyskoteka z udziałem znanych DJ-ów.
Tel .: 8 (01514) 2 92 40
***
открытый районный фест народного творчества.png
30 июня
Открытый районный фестиваль эстрадного творчества «Звездный дождь» (г.п. Кореличи)
Фестиваль эстрадного творчества, посвященный Дню молодежи проводится с целью выявления талантливой, творческой молодежи, развития молодежного эстрадного творчества.
В конкурсе примут участие лучшие солисты-вокалисты, инструменталисты и хореографы.
Тел.: 8 (1596) 2 08 99
http://korelichi-new.esy.es.
June 30
Open regional festival of variety art "Star Rain" (Korelichi, State Institution "Korelichi District Center of Culture and Folk Art", sq.17 September, 8)
"Star Rain", dedicated to the Day of Youth is held with the aim of identifying talented, creative youth, the development of youth variety art.
The best soloists-vocalists, instrumentalists and choreographers will take part in the contest.
http://korelichi-new.esy.es.
Tel .: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 86 (  8.00- 17.00)
30 czerwca
Otwarty regionalny festiwal sztuki odmiany «Gwiezdny deszcz» (Korelici, Państwowa Instytucja "Centrum Kultury i Sztuki Ludowej w Korelicach", pl. 17 Września, 8)
Otwarte regionalnych Festiwal pop-artu „Rain Star”, poświęconym Dniu Młodzieży odbyła się w celu identyfikacji utalentowanych, kreatywnych młodych ludzi, rozwój pop młodzież sztuki.
W konkursie wezmą udział najlepszych solistów, wokalistów, instrumentalistów i choreografów.
http://korelichi-new.esy.es.
Tel .: 8 (01596) 2 08 99; 7 10 86 (  8.00- 17.00)
***
велспорту.JPG
30 июня
Чемпионат и первенство Республики Беларусь по велосипедному спорту (групповые гонки – шоссе) (Новогрудский район)
Соревнования по велоспорту на шоссе проходят на Новогрудчине третий год подряд. Участие в соревнованиях принимают команды из всех областей республики и Минска.
В велосипедном спорте групповые гонки являются наиболее массовым и захватывающим шоссейным видом. Проводятся соревнования по центральным улицам и окрестностям бывшей столицы Великого Княжества Литовского – города Новогрудка. Гонщикам предстоит преодолеть крутые подъемы, затяжные и скоростные спуски, которых в Новогрудке в изобилии.
Тел.: 8 (1597) 4 35 73
June 30
Championship of the Republic of Belarus in Cycling (group race-highway) (Novogrudok district)
Road Cycling Competitions has been held in Novogrudok district for three years.  Teams from all regions of the Republic and Minsk take part in the competition.
Cycling group race is the most massive with spectacular road views. Competitions are held on the Central streets and suburbs of the former capital of the Grand Duchy of Lithuania – Novogrudok. The riders will have to overcome steep climbs, long and fast descents, which  are a lot in Novogrudok .
Phone: 8(01597) 43573
30 czerwca
Mistrzostwa Republiki Białoruś w kolarstwie (zespołowe wyścigi na szosie) (rejon nowogródzki)
Zawody w kolarstwie szosowym w Nowogródku odbywają się trzeci rok z rzędu. Briorą udział w zawodachh zawodnicy ze wszystkich regionów kraju i Mińsku.
W kolarstwie wyścigi zespołowe są najbardziej masowe ekscytujące gatunkami autostrad. Konkurs odbywa się po centralnych ulicach i okolicach dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego - miasta Nowogródka. Kolarze będą mieli do pokonania strome podjazdy i  szybkościowe zjazdy, gdzie w Nowogródku jest w obfitości.
Tel. 8 (01597) 43573
***
Выставка-ярмарка старины Гарадзенскі скарабей.png
Каждые последние выходные месяца в летний период
Выставка-ярмарка старины «Гарадзенскі скарабей» (г. Гродно, пл. Советская)
Гродно приглашает на выставку-ярмарку старины «Гарадзенскі скарабей». Гродненцы и гости города могут увидеть предметы из нумизматических, филателистических и многих иных коллекций, произведений искусства, антиквариата, а также предметы раритета.
На ярмарке представлены экспонаты не только из Беларуси. Горожане увидят большое количество коллекционного материала разных направлений, приобретут навыки бережного отношения к старинным предметам и своей истории. Для профессиональных собирателей эта ярмарка дает возможность пообщаться, обменяться информацией и опытом.
Каждый желающий может не только посмотреть, но и купить раритетные предметы, а также ознакомиться с разными коллекциями XV-XX веков.
Тел.: 8 (0152) 68 20 20, 68 47 57
Every last weekend in the summer
Exhibition-fair of antiquity "Garadzensky Scarabei" (Grodno, Sovietskaya Square)
Grodno invites to the exhibition-fair of antiquity "Garadzensky Scarabei". Grodno residents and guests of the city can see items from numismatic, philatelic and many other collections, works of art, antiques, and rare items.
At the fair there are exhibits not only from Belarus. Citizens will see a large number of collection materials of different directions, acquire skills of careful attitude to ancient subjects and their history. For professional gatherers, this fair gives an opportunity to communicate, exchange information and experience.
Everyone can not only see, but also buy rare objects, as well as get acquainted with different collections of the XV-XX centuries.
Contact phone: + 375 152 72 06 94 (Department of Ideological Work, Culture and Youth Affairs of the City Executive Committee, 8.00 – 17.00), + 375 15 2 68 38 20, + 375 15 2 68 38 23 (State Institution “Grodno City Cultural Center”, 8.30 – 17.30).
Każdy ostatni weekend lata co miesiąc
Wystawa-jarmark starożytności "Garadzienski Skarabeusz" (m.Grodno, pl. Sowiecki)
Każdy ostatni weekend lata co miesiąc Grodno zaprasza na targi antyków "Garadzienski Skarabeusz". Mieszkańcy Grodna i goście miasta mogą oglądać przedmioty z numizmatyki, filatelistyki i wielu innych kolekcji, dzieł sztuki, antyków i przedmiotów rarytetu.
Na jarmarku są przedstawione eksponaty nie tylko z Białorusi. Mieszkańcy Grodna i goście zobaczą wiele materiałów kolekcjonerskich z różnych kierunków, zdobędą umiejętności starannego podejścia do starożytnych przedmiotów i ich historii. Dla zawodowych zbieraczy ten jarmark daje  możliwość komunikowania, wymiany informacji i doświadczeń.
Każdy chętny może nie tylko zobaczyć, ale także kupić rzadkie przedmioty, a także zapoznać się z różnymi kolekcjami XV-XX wieków.
Telefon kontaktowy: + 375 152 72 06 94
***
Концерт на балконе.jpg
Июнь-июль  
«Концерт на балконе» (г. Гродно, ул. Советская)
Летними вечерами гродненцы и гости нашего города могут стать зрителями необычных концертов. Сценой для вокалистов и инструменталистов Гродненской областной филармонии служит балкон одного из зданий исторического центра Гродно. Чарующие звуки саксофона, скрипки и баяна, дуэты из знаменитых опер Моцарта и Делиба, классика и джаз, этномузыка и шлягеры прошлого века – все это сделает вечера в центре города по-настоящему незабываемыми!
Тел.: 8 (0152) 33 70 02
June-July
"Concert on the balcony" (Grodno, Sovietskaya street)
On summer evenings Grodno residents and guests of our city can become spectators of unusual concerts. A stage for the vocalists and instrumentalists of Grodno Regional Philharmonic Society is the balcony of one of the buildings of the historical center of Grodno. Charming sounds of the saxophone, the violin and the bayan, duets from famous operas of Mozart and Delibes, classics and jazz, ethnic music and hits of the last century - all this will make the evenings in the center of the city truly unforgettable!
Contact phone: + 375 15 233 70 02 (State Institution of Culture "Grodno Regional Philharmonic Society")
Сzerwiec-lipiec
"Koncert na balkonie" (m.Grodno, ul. Sowieckaja) Letnimi wieczorami mieszkańcy Grodna i goście naszego miasta mogą stać się widzami niezwykłych koncertów. Sceną dla wokalistów i instrumentalistów filharmonii regionalnej w Grodnie jest balkon jednego z budynków historycznego centrum Grodna. Czarujące dźwięki saksofonu, skrzypców i bajana, duety ze słynnych oper Mozarta i Delibesa, klasyków i jazzu, muzyki etnicznej i przebojów z ubiegłego stulecia - wszystko to sprawi, że wieczory w centrum miasta będą naprawdę niezapomniane!
Telefon kontaktowy: + 375 15 233 70 02
***
Спартакиада по национальным видам спорта.jpg
Июнь
Проводится в рамках XII Республиканского фестиваля национальных культур Спартакиада по национальным видам спорта-2018 (г. Гродно)
Фестиваль национальных культур традиционно является мероприятием, которое объединяет все национальные меньшинства, проживающие на территории Беларуси, способствует сохранению национальной самобытности и, вместе с тем, взаимопониманию и взаимному обогащению культур и спорта. В рамках фестиваля национальных культур пройдёт спартакиада по национальным видам спорта, а также будут продемонстрированы новые виды спорта, нетрадиционные для Беларуси. Гости и жители Гродно смогут принять участие и попробовать себя в национальных видах спорта.
Тел.: 8 (0 152) 77 37 97
June
It is held within the framework of the XII National Festival of National Cultures Dorm Olympics of National Sports - 2018 (Grodno)
The festival of national cultures is traditionally an event that unites all national minorities living in the territory of Belarus, contributes to the preservation of national identity and, at the same time, mutual understanding and mutual enrichment of cultures and sports. Within the framework of the festival of national cultures, there will be a sports event on national sports, and new sports, non-traditional for Belarus, will be demonstrated. Guests and residents of Grodno will be able to participate and try themselves in national sports.
Contact phone: + 375 15 277 37 97
Сzerwiec
Odbywa się w ramach XII Republikańskiego Festiwalu Kultur Narodowych Sportokiada według narodowych rodzajów sportów - 2018 (m.Grodno)
Festiwal kultur narodowych tradycyjnie jest wydarzeniem, które łączy w sobie wszystkie mniejszości narodowe mieszkające na terytorium Białorusi, przyczynia się do zachowania tożsamości narodowej, a jednocześnie, zrozumienia i wzajemnego wzbogacania kultur i sportu.
W ramach festiwalu kultur narodowych odbędzie się sportokiada według narodowych rodzajów sportów, a również  zaprezentuje się nowe rodzaje sportowe, nietradycyjne dla Białorusi. Goście i mieszkańcy Grodna będą mogli uczestniczyć i spróbować swoich sił w sportach narodowych.
Telefon kontaktowy: + 375 15 277 37 97
Гродненская правда
Комментарии (0)